PostHeaderIcon Stručna pomoć i podrška praktičarima

Znate li koja su od djece u vašem razredu/skupini darovita, pa stoga zahtjevaju poseban odgojno-obrazovni pristup? Da bi ih lakše prepoznavali poslužite se ovim listama:


Odgojitelji i učitelji koji prepoznaju znakove nadarenosti u djeteta mogu ga uputiti u jednu od naših igraonica ili radionica. Pritom možete koristiti ovaj prijavni list.

Od osnivanja Centra 1995. do sada održano je sedamdesetak seminara i radionica, te nekoliko većih projekata u više gradova Hrvatske i Slovenije koji zadovoljavaju potrebe praktičara (odgajatelja, učitelja, pedagoga, psihologa, ravnatelja) u ovladavanju teorijskim i praktičnim znanjima u području odgoja i obrazovanja darovitih. Više o tome vidjeti u tematskom broju časopisa ZRNO (rujan - listopad 2003) - Daroviti u sustavu odgoja i obrazovanja.


Bistrićeva stručna pomoć u dodatnoj izobrazbi djelatnika za vrtiće i škole:


Temeljna edukacija za rad s darovitima u okviru redovitih programa vrtića i škola:

  • Jednodnevni seminari (teorijski i praktični dio)
  • Projekti (duljeg trajanja, uključuju identifikaciju i organiziranje obogaćenog programa)


Specifični treninzi/radionice:

  • Poticanje kreativnosti i primjena vježbi kreativnog mišljenja
  • Demonstracija upotrebe didaktike, posebnih igara i edukativnih materijala
  • Organiziranje specijaliziranih kraćih i izvanškolskih programa: igraonica, radionica i ljetnjih škola


Individualna uvođenja u neposredni rad s darovitima u posebnim / specijaliziranim/ izvanškolskim programima za odgajatelje/ učitelje/ mentore-pomagače.

Oblike i načine stručne pomoći dogovaramo sa svakom ustanovom ponaosob i podešavamo prema karakteristikama i potrebama pojedine ustanove (vrtića/škole). Pogledajte neke fotografije s održanih seminara za odgajatelje i učitelje.

EDUKACIJE

Seminar u dječjem vrtiću Smiješak u Bjelovaru

 

Termin seminara prema dogovoru.
Jasna Lay: 099 38 78421

Za sva pitanja i komentare pošaljite e-mail na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it